Iger

Impérium vesmírných dobyvatelů. Jejich domovským světem je Iger a Braniger, planety Diademu. Igeřané obsadí Zemi a další světy Společenství Země. Krátce poté se střetnou s n~sit~nem, impériem Floraínů, které je vojenskou silou srovnatelné s tím jejich. Snaží se rychle obsadit a využít planetu Fomalhiwu, protože doufají, že tamní argenit~míjat jim v boji s psychotronicky zaměřenými Floraíny poskytne výhodu (to je období, o kterém pojednává fomalhiwská trilogie).

Zde jsou některé igerské instituce, ideologie, vynálezy:

Šlechtické rody a gildy

Igerská společnost je organizována feudálně. Ve vlastnictví velkých šlechtických rodů jsou celé planety. Pak se také různé rody specializují na některé 'obory podnikání'. Kromě toho existují nezávislé Gildy (např. Gilda vědců), tajná služba (Y.U.T.L.) a armáda.

Akademie Gildy vědců

Univerzitám v Igeru uděluje licenci Gilda vědců. Nejprestižnější je její vlastní Akademie – velmi si zakládá na naprosté nestrannosti, neúplatnosti a spravedlivosti, takže přijetí nemají zaručeno ani děti nejvlivnějších a nejbohatších šlechticů. Všechny významné univerzity se nacházejí na Granně (druhá planeta Asterionu – první je Doris, třetí slavný Neiland). Akademie Gildy vědců se nachází v tamním univerzitním městě Nel Anney.

Univerzitní prostředí je velmi uvolněné a přeje všemožným výstřelkům – drogám, sektám, mysticismu. Ve velké módě je psychotronika – Güwale Luto i sama Fomalhiwa, Sekta Skrytých proudů, z drog především drift.

Armáda, imperiální

Císařova armáda se uplatňuje hlavně při nových výbojích a operacích ve volném vesmíru (ať už základním prostoru nebo R-A). Nejdůležitější její složkou je kosmická flotila, a ta je císaři vesměs zcela oddána (názvy lodí jsou podle slavných vojevůdců, podle členů císařské rodiny apod.; snad jen Assian, který odvážel Dianu na Pritu, byl pojmenován podle starého igerského boha války). Součástí flotily je i pěchota, která zajišťuje první průzkum nově získaných neobydlených planet a standardní postupy u planet obydlených divochy.

Když jde o planety s rozvinutou civilizací, které byly donuceny ke kapitulaci – čili nastala fáze, kdy je hlavní důraz kladen na podmanění a asimilaci – veškeré aktivity na planetě obvykle přebírá Y.U.T.L. a flotila operaci zajišťuje z vesmíru.

Fomalhiwa je zvláštní případ – zpočátku s ní bylo nakládáno jako s primitivní a stavbu Arquádasu zajišťovala armáda, ale později, když je třeba vypořádat se s centrem odporu v Říši Severního pásu, přišel ke slovu Y.U.T.L. Ve Frontecku (Beligenu) je přítomna pěchota, která zajišťuje standardní průzkumy a obsazování neobydlených (zničených) částí Fomalhiwy; postupuje po své linii a domorodce ignoruje. Veškeré aktivity spojené s průniky do Mlhy a jednáním s durunghiry spadají do kompetence jutláků.

Y.U.T.L.

Zkratka pro Y'Igerim Uell'char Tenwasq La'shim – Igerský úřad pro průzkum a kolonizaci vesmíru. Formálně je to nezávislá vědecká organizace, ve skutečnosti císařova tajná služba pro operace na nově připojených civilizovaných planetách. Disponuje jistou vojenskou silou, ale hlavně buduje a využívá sítě agentů. Ze strany císaře má naprostou podporu, téměř neomezený přísun financí a volnou ruku při volbě vhodných prostředků k dosažení cíle. Organizačně není nijak propojena s Imperiální armádou.

Granoplast

Hmota vyvinutá Igeřany původně jako izolační materiál v technologii mentálního ovládání strojů (tzv. 'přímé ovládání'). Šlo hlavně o komunikaci s počítačem prostřednictvím mentálních snímačů – ta musela probíhat v kabině odstíněné granoplastem, aby se odstranily rušivé vlivy zvenčí.

Na Fomalhiwě se granoplast začal používat na ochranu před argenitovou horečkou a veškerým psychotronickým vyzařováním. Granoplast dokáže odstínit argenitové záření a zabránit aktivitám argenit~míjat, které nějakým způsobem pronikají či se vlnově šíří základním prostorem – např. nižším formám telepatie, telekinezi, všemožnému působení na okolní hmotu (ale už nikoliv přímé telepatii či teleportaci). V R-A prostoru granoplast nefunguje (což nevadí, když se používá jako štít proti argia~luům, protože v R-A nefunguje ani argenit~míjat; ovšem vadí to, když se má použít na odstínění gan~záření v mimoprostoru – tam zkrátka nepomůže, takže cestování mimoprostorem negleewarinským osobám neumožňuje).

Během prvních pokusů o průnik na Fomalhiwu se používaly masivní granoplastové štíty. Po Noci Igeru se technologie zdokonalila natolik, že stačí nepatrný štítek voperovaný pod kůži na hlavě a vybavený mentálním spínačem, který ho pomocí přímého ovládání umožňuje vypnout či zapnout. Starší verze je síťka, která se nasazuje na hlavu. Tímto zařízením jsou vybaveni všichni členové průzkumných skupin pronikajících do Mlhy a také všichni gleewarinové – přestože ti ho mají ne kvůli zéwangam, ale aby se jim nikdo 'nenaboural' do hlavy. O tom, že existují formy telepatie, proti nimž je granoplast neúčinný, Igeřané nevědí.

Psychotronika

Igeřané jsou nuceni psychotroniku zkoumat, aby udrželi krok se svými nepřáteli. V tomto ohledu využívají gerdánský způsob.

Starobehavismus

Ortodoxní "igeřanství" se nevymezuje vůči ostatním planetám tím, že by zdůrazňovalo svébytnost Igeru nebo nějaký typický rys Igeřanů; odlišuje se jenom neexistencí takových rysů. Pro Iger je nejtypičtější eklekticismus, snaha přetvořit poznatky jiných civilizací a včlenit je do igerského světonázoru tak dobře, aby nepředstavovaly nebezpečí pro igerskou kulturu a hlavně soudržnost.

Místo popisu raději citát z románu o Baškrovi:

"Přejímání cizích vlivů je jen zdánlivě bezhlavé. Iger si ve skutečnosti pečlivě vybírá, co hodlá asimilovat, ovšem jen na základě jediného kritéria: vhodné je všechno dostředné, všechno, co stmeluje – všechno, co dokáže prorůst do stávajících struktur Igeru bez jediného švu, a co přitom prochází napříč porobenou civilizací, takže ji to rozsekne jako nůž. A náhle už tu není porobená Jiná planeta vzdorující Igeru; jsou jen jinoplanetní členové igerské Gildy vědců, Spolku chovatelů mrchožroutů nebo Císařské rady. Ve chvíli, kdy je i v jevech zdánlivě rozkladných a nepřátelských rozpoznán tento rys, okamžitě se jim dostane bezděčné podpory ze všech stran – jako se to zcela neodvratně stalo s psychotronikou a gleewariny.

Přejato toho bylo už tolik, že pod nánosem všemožných vlivů dávno nic původního nezůstalo. Iger je multinacionální, multikulturální od sklepa až na půdu – neuvěřitelný konglomerát zdánlivě nesourodých jevů a tendencí. Ale tohle zamotané klubko se skládá z mnoha a mnoha paralelních nití, které se nikdy neprotnou, přestože každá z nich vede z planety na planetu, přes desítky světů. Ortodoxní Igeřan (na rozdíl od obyvatel mnoha planet, které si Iger porobil) nemá předsudky rasové ani národnostní, jenom profesní.

A pak nad celým tímhle plebejským gulášem září oslnivá, patetická, krvavá sláva Starých rodů – od těch nejmocnějších, jako je Beagart, až po titěrné. Jenže rozpor je v tom jenom zdánlivý. Rody sice mají nesrovnatelně větší vliv než Gilda uklízeček, ale z hlediska imperia samého jsou i ony pouhou nití v klubku – možná červenou, ale jen jednou z mnoha.

Být šlechtic je svým způsobem také profese; znak, který určuje, s jakým druhem lidí přijde člověk do styku. A kolik z těch údajně igerských Starých rodů vůbec pochází z Igeru...? V žilách igerské šlechty kolují hektolitry vigánské a hikabbínské krve; a není rasy, která by se na tom veletoku nepodílela alespoň po kapkách..."