Argenitový vesmír

stručně, jasně, v bodech

aneb co to je, co to dělá a k čemu je to dobré

Co je argenitový vesmír?

 • Je to vymyšlený svět (spíše charakteru sci-fi než fantasy), ve kterém se odehrávají příběhy Vilmy Kadlečkové.
 • Jeho 'budoucí historie' je nastíněná v období od naší současnosti do 18. tisíciletí a zahrnuje desítky planet a několik hvězdných říší (přičemž podrobněji rozpracovaná je jen ta část, která posloužila jako reálie již napsaných knih – čili je tu prostor k vývoji).

Co je v argenitovém vesmíru jinak než u nás?

 • Existují mimozemšťané, se kterými je Země v kontaktu;
 • existují R-A-prostorové kanály, takže se lze dostat na cizí planety během dní až týdnů;
 • funguje psychotronika (přestože ne každý ji ovládá);
 • existuje argenit, 'nerost', který slouží jako zdroj energie pro psychotronické činnosti;
 • existuje protonace (neboli informační pole).

Mimozemšťané

 • lidské rasy – kromě Pozemšťanů například Gerdánci, Siriané, Fomalhiwané, Igeřané...
 • floraíni – 'rostlinné bytosti' – humanoidi se zelenou kůží a schopností fotosyntézy;
 • garrimbové – 'hmyzí bytosti' – Hvězdovládci a Sgenové;
 • Össeané – humanoidi se schopností trëighrü (což je přenos energie během kontaktu očima);
 • argenitaři – umělé bytosti, vytvořené psychotronicky z argenitu;
 • ghosidi – nehmotné bytosti;
 • ptakkoliti – kyborgové; spojení argenitarských vylepšení v těle člověka;
 • nehumanoidní formy (aganšu~hvaalja a jiné);
 • össenské Lodě a jejich Sdílené vědomí.

Nejdůležitější planety a říše

 • Země – její význam je v průběhu věků různý, ale většinou je okrajovou součástí větších říší;
 • Fomalhiwa – pravlast argenitu;
 • Össe – teokratická, totalitní, neměnná společnost;
 • Gerda – podobná Zemi, ale podřízená Össeanům
 • D-alfa – jedna z pradávných pastí;
 • Tlix – planeta Sgenů
 • Tři zlaté světy n~sit~nu – říše floraínů;
 • Iger – imperium dobyvatelů;
 • Eternaal – nová říše, vzniklá sjednocením n~sit~nu a Igeru;
 • Planety Hvězdice – světy na vzdáleném pomezí, kde jsou ložiska argenitu;
 • klaewenty – enklávy v R-A prostoru, někdy osídlené

Psychotronika

 • Je to přímá (mimosmyslová a mimo-tělesná) interakce mysli s hmotným světem (čili schopnost ovlivňovat svět silou mysli);
 • Není to totéž jako magie (v 60. – 90. letech 20. století byla psychotronika pokládána za vědní obor); psychotronika ještě může být sci-fi, magie už je fantasy);
 • Je to totéž jako parapsychologie, ale líp to zní;
 • Různé národy argenitového vesmíru mají pro psychotroniku a její provozovatele vlastní názvy:
  • na Fomalhiwě je to argenit~míjat a balcharwáš~míjat a ten, kdo ji používá, je argia~lu;
  • na Gerdě a Össe je to gleewat a používá ji gleewarin (žena je gleewari).

Argenit

 • přírodní látka, nikoliv amulet;
 • vypadá jako 'krystal';
 • není tvořen atomy (nemá žádnou odhalitelnou strukturu);
 • pozůstatek dávných netechnických supercivilizací;
 • zásobárna psychotronické energie;
 • argia~lu ho může využít k psychotronickým činnostem a tvoření předmětů nebo bytostí (argenitarů).

Protonace

 • »Protonace je látka, která není ani hmotné, ani duchovní podstaty. Je čímsi mezi tím. Je starší než prahmota, kterou prostupuje, a má nebývalou schopnost: přesně do sebe otiskuje veškeré činy a myšlenky, představy a události, které se staly kdekoliv a kdykoliv na světě. Za pomoci subjekta lze v protonaci spatřit děje dávno zašlých věků naprosto věrně jako v současnosti«. – Břetislav Kafka
 • v našem světě je existence protonace neprokázaná, ale v argenitovém vesmíru funguje. Události (ale i myšlenky, pocity, záměry) se do ní samovolně ukládají jako vrstvy informací. Argia~luové mohou tyto informace vyhledávat a číst.

Známé psychotronické činnosti

(sice neprokázané, ale popsané i v našem světě)

 • telepatie – čtení a předávání myšlenek;
 • telekineze – argia~lu silou mysli pohybuje předměty ve své blízkosti    
 • levitace – argia~lu se vznese do vzduchu;
 • teleportace – argia~lu přesune jiný objekt na vzdálené místo, které zná a dokáže si ho vizualizovat;
 • léčitelství – argia~lu opravuje chyby ve tkáních;
 • čtení z protonace – argia~lu vyhledává a ‚vytahuje' informace o minulých či současných dějích;
 • jasnovidectví NE! (v našem světě se sice jeho existence předpokládá, ale v argenitovém vesmíru NEFUNGUJE).

Speciální psychotronické činnosti

(vymyšlené do argenitového vesmíru)

 • myšlenková projekce – přesun na velké vzdálenosti postupným přibližováním bez znalosti cíle (vhodné pro mezihvězdné lety);
 • bojové techniky
  • hypnóza (funguje jinak než v našem světě, je to spíš ochromení oběti a vnucení útočníkovy vůle)
  • zastavení srdce
  • všemožné modré blesky, a nejen modré!!!
 • zásahy do protonace (za účelem znesnadnit nepřátelskému argia~luovi sběr informací)
  • maskovací skvrny, skrývání se
  • mazání či podsouvání informací
 • gleewarinská nenápadnost – ‚splývání s davem'; není to úplná neviditelnost, ale stačí k tomu, aby si nepřítel argia~lua nevšiml.

To je všechno.
Ústřední kancelář argenitového vesmíru
děkuje za pozornost.