Argenit

Původ a vlastnosti

'Argenit' doslova znamená 'nástroj vlády'; výraz pochází od staroflorjského výrazu 'argiante', nadvláda (což samo o sobě trochu zpochybňuje různé idealistické představy o rádoby idylické florjské společnosti). Argenit vznikl v důsledku existence netechnických civilizací (vedou se spory o to, jestli byl vytvořen záměrně jako akumulátor jejich psychické energie a 'zásobárna' na horší časy, nebo jestli usazeniny začaly vznikat samovolně z z přebytků či 'odpadu' psychické energie netechnických supercivilizací). Každopádně je k tomu zapotřebí průnik mentálních polí (tento proces bývá nepřesně nazýván "krystalizace"). Argenit navenek připomíná zářivý krystal, ale jak z výše uvedeného plyne, není složen z atomů (tím, že produkty argenitu mohou libovolnou látku napodobit, ovšem samozřejmě mohou 'simulovat' i libovolnou strukturu hmoty). S hmotou ani jakýmkoliv silovým polem nijak neinteraguje. Hmota na něj a on na hmotu může působit pouze prostřednictvím lidské mysli.

Využití argenitu

Člověk s psychotronickými schopnostmi (argia~lu) může psychickou energii, akumulovanou v argenitu pomocí myšlenkového příkazu (gan~langi) vytáhnout a použít. Kvalita, intenzita a konkrétní podoba výsledného efektu závisí čistě na schopnostech a dovednostech argia~lua (argenit sám má coby výchozí surovina vlastnosti přesně známé, stabilní a neměnné – nemůže se např. stát, že by byl některý krystal 'kvalitnější' než jiný, protože argenit nemůže mít žádné 'příměsi'). V limitním případě je ovšem pomocí gan~langi možné tvarovat i sám argenit (třeba sloučit dva krystaly v jeden, změnit jeho vnější podobu, změnit jeho fyzikální vlastnosti – např. rozhodnout, jestli má nebo nemá plavat na vodě apod.) Pokusy techničanů argenit prozkoumat na této vlastnosti ztroskotávají.

Igeřané na Fomalhiwě se kupříkladu dlouho domnívají, že nezajištěné argenitové pole s jinými druhy silových polí interagovat může – odtud názor, že argenit lze zničit pomocí elektromagnetů. Při pokusech, které to měly dokázat, však ve skutečnosti došlo k tomu, že argenitové pole reagovalo na bezděčný myšlenkový příkaz kohosi z experimentátorů, který měl latentní psychotronické schopnosti (a jakmile vzniklo to očekávání, někdo takový se našel vždycky při každém dalším kontrolním pokusu). Protože navíc argenit reaguje na příkazy předávané pomocí gan~sit, odstínění granoplastem nepomůže. Teprve Igor Caine na Fomalhiwě dokáže, že ve skutečnosti ničit argenit elektromagnetem nejde. Tím je zároveň také dokázáno, že během Noci Igeru muselo jít o něco jiného.

Vývoj názorů na argenit:

Hlavní význam argenitu bývá často spatřován ve schopnosti vázat a ukládat v sobě psychickou (gan~) energii, která pak může být uvolněna pomocí zvláštních mentálních technik (argenit~míjat) a využívána k různým účelům; kromě toho však jsou mu přičítány ještě další "magické" účinky, které souvisejí s vírou v Astuaner a jsou dosti obtížně popsatelné. Pohled na argenit proto osciluje mezi pojetím čistě utilitárním (argenit jako pouhý zdroj energie) až k vysoce mystickému (argenit jako Kámen Mudrců). V různých dobách a civilizacích se bylo lze setkat s celou škálou názorů mezi těmito krajnostmi.

Na Florje: argenit je v úctě. Neexistuje jednotné pole, cestuje se po vesmíru.

Hiwaiw v době Aš~šáda: velká úcta k argenitu; existuje už sice zéwangam, ale argenit je ještě běžně dostupný. Nikdo už ale necestuje po vesmíru.

Hiwaiw v době Diany: Jednotné ar~pole, argenit jen v Bodech; ar~míjat zlidověla pod názvem balcharwáš~míjat, nikdo už nepoužívá samostatné krystaly a většina o jejich existenci ani neví nebo v ni alespoň nevěří.

Tvoření předmětů a bytostí

Z argenitu je možné vytvářet libovolné předměty (ať už vymyšlené, nebo napodobující předměty skutečné) nebo i bytosti, které se chovají jako 'živé'. (Proces jejich vytváření se nazývá b~r cyklus neboli bahwa~rino~grahír) Tyto předměty ovšem nemají atomovou strukturu (pokud se náhodou argia~lu vysloveně nesnaží takovou strukturu napodobit). Vznikají za pomoci myšlenkového příkazu jakýmsi 'rozředěním' hmoty argenitu.

Aby argia~luové odlišili argenit čistý od jeho odvozenin a předmětů z něj vytvořených, používají termín 'hustá' a 'řídká' argenitová látka. 'Hustá argenitová látka', neboli elhave~rinó, je argenit v čisté podobě (a také básnický výraz pro argenit). Naopak 'řídká argenitová látka', fomalhiwsky men elhave, 'ne hustá', je hrubší a obyčejnější. Předměty z menelhave~rinó lze zase rozložit a přeměnit zpátky na argenit.

Energetická náročnost (a tím pádem i spotřeba argenitu) na tvoření věcí z menelhave~rinó souvisí nejen s rozměry vznikající věci, ale hlavně s její složitostí. Čím více informací v sobě předmět váže, tím je spotřeba vyšší. (Kupříkladu na kouli neurčité barvy přiměřených lidských rozměrů se spotřebuje nesrovnatelně méně argenitu než na jemně vyřezávanou miniaturní kuličku přesně napodobující slonovinu.)

Argenit falešný:

(fomalhiwsky gote~argenit, gerdánsky goätë arügieni; pozemšťany zvaný 'duhové bláto') Úpadková, degenerovaná forma argenitu. Vzniká podobným procesem jako argenit, ale ne z biopole, nýbrž z gan~záření, kterým je prostoupen mimoprostor – a usazuje se na všemožných hmotných předmětech, které se tam zrovna ocitnou, obzvláště uvnitř kosmických lodí, které tamtudy letí. Duhové bláto vypadá podobně jako argenit, ale spíš než krystaly je to jakási amorfní, tuhá struska (jako by někdo vylil roztavené sklo). Využívat pro psychotronickou činnost se nedá, ale na nechráněný mozek může mít podobně zhoubný vliv jako skutečný argenit (horečka z argenitu). Odstínit jeho záření granoplastem je obtížné (nehledě na to, že v době, kdy se s ním Pozemšťané setkají, granoplast neznají)