Ar~saljah

Argenitové pole – argenit~saljah (zkráceně ar~saljah) je jedním z druhů gan-polí (mentálních polí). Může se vyskytovat v několika podobách:

Argenitové pole přirozené

Samovolně vzniká kolem krystalu (do vzdálenosti několika metrů – podle velikosti krystalu). Pro argia~lua je nejpohodlnější, když se při práci s argenitem krystalu přímo dotýká, ale s trochou snahy a za optimálních podmínek může využívat energii i na dálku, pokud se nachází v jeho poli. (Sama existence nezajištěného argenitu se dá vycítit i na mnohem větší vzdálenost – řádově kilometry, – ale vytáhnout z něj energii už nelze). Přirozené argenitové pole má přibližně hvězdicovitý tvar ('hroty' hvězdice odpovídají hrotům krystalu) a skládá se z různě širokých pásů různé intenzity (čili to není tak, že by intenzita záření klesala se čtvercem vzdálenosti, jak by člověk čekal). Pásů je 26, nejsilnější je čtrnáctý. Argia~luové je mají přesně zmapované a vědí, kam se postavit, aby byl přístup k energii co nejpohodlnější. Takto argenit pozvolna uvolňuje svoji energii, a pokud není doplňován, časem se celý vyzáří; dokud však existuje, pořád je možné ho zase 'dobít' novou energií. Argia~lu může dalšímu vyzařování zabránit tím, že krystal zablokuje: jeho přirozené pole stáhne těsně ke krystalu a sbalí. Pole už se pak nedá vycítit ani používat a neubývá. Když je navíc taky zapečetěné dregam~linem, žádný cizí argia~lu dotyčný krystal 'rozbalit'a využít nemůže. Warghírům přítomnost pole škodí – horečka z argenitu jim hrozí všude tam, kde pole není zablokované a zůstává natolik silné, že s ním argia~lu může pracovat.

Argenitové pole umělé

Jeho vlastnosti neurčují fyzikální zákony, nýbrž myšlenkový příkaz (gan~langi). Argia~lu ho vytvoří tak, že přesune přirozené ar-pole v prostoru a zhustí ho. Může ho libovolně tvarovat či zvyšovat jeho intenzitu další dodanou energií z krystalu. Tímto způsobem také může simulovat různé přírodní jevy a jiná energetická pole: například vytvořit 'umělou' gravitaci či energetický štít kolem kosmické lodi; pohybem pole zvedout vítr, rozbouřit moře, vyvolat otřesy půdy apod. Umělé ar~pole je také možné použít jako stabilní energetický 'příkrov', který zakryje věc, kterou je třeba schovat, a odstíní ji od okolí; opravdu velkolepé využití takového příkrovu v celoplanetárním měřítku je známo z Irammy a Girmé. Stejně jako čistý argenit a všechny jeho produkty, i umělé ar-pole je možné zajistit dregam~linem, a tím ho uchránit před cizími zásahy.

Argenitové pole jednotné

(zvané zéwangam~drašlách~ar~saljah nebo krátce zéwangam): v případě, že je krystalů víc a jsou rozmístěny tak, že se jejich přirozená pole překrývají, dochází ke zvláštnímu synergickému efektu: pole navzájem splynou a znásobí se, takže vytvoří homogenní prostředí bez další vnitřní struktury. Totéž opět funguje i v celoplanetárním měřítku: pokud se na jednom místě shromáždí velké množství argenitu (řádově tuny), jejich pole může pokrýt stovky čtverečních kilometrů, a když se pak ve vhodně zvolené vzdálenosti vytvoří další podobné zásobárny (Body), může se jednotné argenitové pole rozšířit na celou planetu.

Bod

Místo, kde je shromážděno větší množství argenitu, aby se vytvořil efekt zéwangam. Body existovaly na vnějších planetách Ilieru a především později, v období První argenitové jednoty (do 9992 ltZ), na Fomalhiwě. Jejich původním účelem bylo zéwangam (jednotné argenitové pole) udržovat. Argia~luové je rozmístili v pravidelných vzdálenostech po celém povrchu planety – a díky této síti mohli volně využívat energii argenitu, aniž by se museli starat o jednotlivé krystaly. Později, v době úpadku netechnických civilizací, je poslední argia~luové buď sami zničili, nebo zakryli umělým ar-polem (příkrovem), aby je uchránili před barbary.

Na Fomalhiwě o Body pečovali Hlídači Bodů, což byla dědičná rodová funkce a byli to většinou argenitaři s duší (vytvořeni Lorgan). Nejdůležitějším z Bodů byla Golente Gerga, protože tvořila spojnici mezi Hiwaiw a světem Lorgan. Fomalhiwské zéwangam zaniklo během Noci Igeru – ve skutečnosti v důsledku stavby Věží, přestože Igeřané dlouho šíří jinou verzi.

Další podrobnosti jsou v hesle argenit~míjat